Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası 

 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesine göre: Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.
 
Görüldüğü üzere anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için kanunun aradığı bir kısım şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar:
 
1-) Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması,
2-) Eşlerin birlikte mahkemeye müracaatı veya eşlerinden birinin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi,
3-) Tarafların hakimin huzurunda boşanma iradelerini beyan etmeleri,
4-) Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında tarafların yaptığı düzenlemenin hakim tarafından uygun bulunması, 
Gerekmektedir. 
 
Anlaşmalı boşanma davası ile boşanmanın mali ve hukuki sonuçları karara bağlandığından hak kayıplarına sebebiyet vermemek adına anlaşma şartlarının hukuka uygun olarak düzenlenmesi çok büyük önem taşımaktadır.
Haberimizi Paylaşın

SİTEİÇİ ARAMA

Haberler

Anlaşmalı Boşanma Davası

İşçilik alacaklarından olan yıllık izin alacağında zamanaşımı ve sözleşmenin feshi

Boşanma davasına yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin koşulları